top of page

Tietosuoja- /rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 15.1.2018, viimeisin päivitys 19.6.2018

 

1. Rekisterin nimi: Henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä, rekisterivastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Katja Nurminen

Y-tunnus:                            

Osoite:                                

Postinumero:

Postitoimipaikka: Hauho

Puhelinnumero:                   

Sähköpostiosoite: katja.nurminen73(at)gmail.com                  

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Tilausten toimittamiseen ja suhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään osapuolten suostumuksella, tai osapuolten kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen. Palvelujen toteuttaminen. Asiakaspalvelun, toiminnen ja sivuston kehittäminen. Tuotteiden ja palvelujen markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja: yrityksen tai henkilön nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, yhteydenpidon historia. Laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun se on asianmukaista ja palvelee asiakassuhteen ylläpitoa tai kunnes asiakas pyytää itse tietojensa poistoa.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään (www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Julkisista tietolähteistä kuten ytj.fi tai Suomen Posti.

Lisäksi kerätään nimetömiä tietoja, joita ei tallenneta rekisteriin:

Verkkoanalytiikkatyökalujen kuten Web-Stat avulla (mm. sivustovierailijan paikannettu maa, alue /osavaltio, kaupunkija IP, sivustolle tulosivu, selaintyyppi, käyttöjärjestelmätyyppi, näyttökoko pikseleinä ja mahdollinen linkki jota kautta sivustolle saavuttu).

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivuston ylläpitäjän ulkopuolelle.  Osa sivuston ylläpitäjän käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (esim. verkkokauppa) saattavat säilyttää keräämiään tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Ylläpitäjän omaa rekisteriä ei kuitenkaan luovuteta kolmansien osapuolien (esim. verkkokauppa) käyttöön.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme ajoittain sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla sivuston sisältöä pystytään jatkuvasti parantamaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli www-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua edellä mainittuja tietoja saatavan evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin www-sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu asianmukaisesti normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten käyttäjätunnuksin, salasanoin ja automaattisilla lukituksilla.

Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä (samalla rekisteristä vastaava).

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjän postiosoitetiedot rekisterinpitäjältä sähköpostitse.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastuspyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page