top of page

Kirjat: Westerlund Erkka, Tuppurainen Manu -Erkka-Elämän peliä

Erkan oppeja valmentamiseen 💙


Ihmislähtöinen valmennus räätälöidään valmennettaville ja valmetaminen tapahtuu tilanteen mukaan -ei strategiaan tai analyyseihin pohjautuen. Tärkeääon tekemisen ilo ja hyvä ilmapiiri.

Valmennettavien on saatava suunnitella itse oppimistaan ja on hyvä laatia heti alkutaipaleella kehityssuunnitelma:

  • tavoitteiden asettaminen ➡ halu oppia ja kehittyä

  • oman asenteen tunnistaminen

  • vastuu itsestä, omasta toiminnasta, vastuu tiimissä

Fyysinen hyvinvointi on tärkeää: ravinto, lepo ja kunto.

Henkisen valmennuksen keskiössä on valmennettavan henkiset voimavarat:

  • motivaation valmennus (pätevyys, kuuluvuuden tunne, riittävä autonomia)

  • asenteen valmennus, asenne pohjautuu ihmisen arvoihin (oman asenteen tiedostaminen, positiivisten mielikuvien luominen ja sinnikäs harjoittelu)

  • itseluottamuksen valmennus, usko omiin kykyihin (parhaat työkalut valmennukseen ovat hyvä itsetuntemus, koettu pätevyys, autonomia sekä positiivinen ajattelu)

  • vastuullisuuden valmennus (kyky ajatuksien ja suunnitelmien toteuttamiseen käytännössä, luotettavuus, vastuullisuuden näkyminen kaikkialla teoissa)

  • suoritustunteen valmennus (huonossa tunnetilassa suoritus heikkenee, "tunnemittarilla" arvioidaan suorituksen aikaista tunnetta ja opitaan tunnistamaan tunne joka vie kohti onnistunutta suoritusta)

Valmennuksen psykologian ja pedagogiikan kulmakivet ovat humanistinen ihmiskäsitys, kokemuksellinen oppiminen ja konstruvointi (oppija rakentaa uuden tiedon suhteessa aiempaan tietoon).

Henkisen kasvun ja optimaalisen oppimisen pohjana ovat humanistinen ihmiskäsitys ja kokemuksellinen oppiminen. Usko ihmisyyteen, ihmisen omaan haluun oppia, luovuuteen ja henkiseen kasvuun. Kokemuksellinen oppiminen perustuu itsereflektioon -kykyyn arvioida omia kokemuksia suhteessa uuden oppimiseen.


Valmentajan tehtävä on auttaa valmennettavaa tuntemaan itsensä ja löytämään omat sisäiset voimavarat ja motivaatio, jotka toimivat tekemisen lähteenä. Eli - kyse on siitä, miten yksilön voimavarat saadaan parhaiten käyttöön.

Henkinen kasvu - on opittava löytämään, käyttämään ja kehittämään omia voimavarja; oppimaan eri tilanteissa.

Itsetuntemuksen avulla voi vapauttaa omat henkiset voimavarat käyttöön. Mitä aiemmin /nuorempana ihminen oppii tuntemaan itsensä, sitä nopeammin hän voi alkaa hyödyntämään voimavarojaan.


Valmentajan on tunnettava itsensä ja on voitava olla oma itsensä, jotta voi valmentaa muita

On tunnettava itseään, jotta voi tuntea muita.

Valmentajalla on oltava hyvät vuorovaikutustaidot, kyky dialogiin ja empatiaa.

Valmentajatiimin työ on vuorovaikutusta ja tämänkin tiimin jäsenet täydentävät toinen toisiaan.


Tärkeintä kohtaamisessa on läsnäolo, on siis elettävä hetkessä! On kunnioitettava ihmistä.


On tartuttava hetkeen ja nautittava, tehtävä sitä mikä kiinnostaa ja tuntuu hyvältä!18 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page