top of page

Kirjat: Malmelin Nando, Hakala Jukka -Radikaali Brändi

Muistiinpanoja:


Radikaali brändi on organisaatiota ohjaava ajattelutapa - toimintaa ja viestintää ohjaava visio. Aineettoman talouden ilmiö.

Radikaali brändi muodostuu kaikesta mitä yritys tekee: miten yritys viestii, miltä yritys näyttää ja kuulostaa sekä miten yrityksestä puhutaan.

Radikaalit brändit mullistavat maailmaa -muuttavat toimialoja, markkinoinnin maailmaa, organisaatioita tai kuluttajien mieliä -luovat ilmiöitä, muokkaavat trendejä ja synnyttävät yhteisöjä!

Radikaaleissa brändeissä näkyy vastuullisuus kaikessa toiminnassa.


Radikaalin brändin klassikko VW kuplan kampanja muutti mainonnan periaatteita aikanaan. Tuolloin oli tyypillistä ihannoida jykevää ja ostettiin niin isoa kuin rahalla vain sai...

VW kuplan mainonta käänsi opitut ohjeet päälaelleen, se oli RADIKAALI MUUTOS, uusi mainonnan tyyli ja brändin luova idea -innovatiivinen brändi.


"Vanha" brändikäsitys määrittää brändin konkreettisena merkkinä, tuotteena tai esimerkiksi yrityksenä.

Nykyään brändi ymmärretään immateriaalisena ilmiönä, mielikuvina tai merkityksinä. Erilaisuus on brändin keskeinen tekijä.


Luovuus on menestyksekkään liiketoiminnan perusta, kilpailuetua etsitään aineettomista tekijöistä.

Aineettomuuden vision konkretisoituminen liiketoiminnaksi; esim. Habbo.


Brändin arvojen, visioiden ja tavoitteiden on ohjattava koko organisaation toimintaa ja viestintää. Koko organisaatio rakentaa brändiä ja brändiin liittyvät arvot, visiot ja niistä viestiminen henkilökunnalle ovatkin tärkeitä työntekijöiden sitouttamisen välineitä.


Hyvä visio on organisaation työntekijöille uskottava, kiinnostava, riittävän todentuntuinen, houkuttelevasti ja ymmärrettävästi muotoiltu -se puhuttelee työntekijöitä ja ohjaa toimintaa.

"Brändi pukee arvot ja visiot yksinkertaiseen ja ymmärrettävään asuun".Brändijohtamisen perusta on viestintä (mm. organisaation sisäinen viestintä, viestintä sidosryhmille, muille ulkoisille tahoille, markkinointiosaaminen, brändirakentamisen ja maineen hallinnan osaaminen). Viestintä käsittää lähes kaiken yrityksen toiminnan ja sen avulla saavutetaan brändin tavoitteita (esim. erilaistaminen, tunnistettavuus...). Brändipääoma perustuu yhä enemmän viestinnän avulla rakennettuihin mielikuviin, tarinoihin ja elämyksiin.

Organisaation viestiessä brändin ohjaamana, se näyttäytyy johdonmukaisena eri sidosryhmille. BRÄNDI OHJAA KAIKKEA YRITYKSEN VIESTINTÄÄ.


Kaikki julkinen on julkisuutta, brändit elävät julkisuudessa. Brändin viestintä näkyy julkisuudessa, mutta brändistä keskustellaan myös yrityksestä riippumatta. Erilaiset julkisuudet vaikuttavat kuluttajien tietoihin ja mielikuviin brändistä. Julkisuuden muutosten ymmärtäminen, julkisuuden seuraaminen, analysointi ja hallinta on tärkeää sekä samalla osa riskien hallintaa.

Julkisuuden ennakointi ja hallinta on aiempaa haastavampaa, koska kaikilla on mahdollisuus osallistua julkisiin keskusteluihin.

 • brändistä käyty keskustelu voi jo muutamassa tunnissa levitä laajalle ja synnyttöä ilmiön

 • vaatii yritykseltä hyvin kiteytynyttä ja johdonmukaista viestintää

 • suoria suhteita asiakkaisiin ja sidosryhmiin esim. oma media -verkkotelevisio

 • on tunnettava sosiaalisten yhteisöjen erilaiset toimintalogiikat

 • julkisuutta on elettävä, on oltava aitoa mielenkiintoa sitä kohtaan


Mielikuvat brändistä ja sen tulevaisuudesta muodostuvat kaikissa kohtaamisissa, joita kuluttajalla ja sidosryhmillä on brändin kanssa (yritykse, sen edustajien tai viestien kanssa). Mielikuvalliset tekijät ovat yhä keskeisempiä ihmisille mm. tiedot, asenteet, tunteet, kokemukset, uskomukset.

Osa kilpailukyvyn perustaa on se, miten yritys ymmärtää huomisen merkityksen ja hallitsee sen osana liiketoimintaa.

Tuotteen tulisi tarjota toiminnallisten ominaisuuksien ohella tunnelmia, elämyksiä ja merkitystä . Ne ovat merkittäviä kilpailutekijöitä pyrittäessä erottumaan muiden tuotteista /palveluista ja ne ohjaavat kuluttajia sekä heidän valintojaan.


Brändistä kerrottavista tarinoista (miten brändiä mainitaan) muodostuu yhteisöllinen maine ja yhdessä mielikuvien kanssa se ohjaa kuluttajien toimintaa sekä brändin arvon muodostumista.

Ihmisten keskinäisistä keskusteluista muodostuu maine. Yksilöllisiä mielikuvia on muodostunut vastaanotettujen viestien ja muiden havainnointien perusteella, mutta maine rakentuu yhteisöllisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. "Hyvä maine seuraa onnistunutta brändin johtamista".Viestinnän asiantuntijat kehittävät koko organisaation viestintää ja ohjaavat työntekijöitä viestinnässä.


Radikaalin brändin kannalta tärkeitä viestinnän muotoja:

 • liikeidea

 • identiteetti

 • suhdetoiminta

 • mainonta

Liikeidea on yrityksen ensimmäinen brändipäätös. Brändin mahdollisuudet ovat aina paremmat, mitä ainutlaatuisempi liikeidea on.

Yrityksen tärkeä haaste on muuttaa omaa toimialaa -vain siten yritys voi vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Esimerkkinä Blok muuttaa teknologian ja konseptin avulla asuntojen oston /myynnin tapoja ja välityspalkkioita.


Yrityksen identiteettiin vaikuttaa kaikki toimintaan liittyvä esim. organisaatio, liiketoiminta-alueet, tuotteet ja palvelut, visiot, johdon tahtotila, kilpailutilanne, toimintaympäristö, mielikuvat sekä käsitykset.

Identiteetit muuttuvat esimerkiksi yrityskauppojen ja fuusioiden yhteydessä, markkinoiden kehittyessä, kuluttajien käyttäytymisen ja toiveiden mukana jne.

Selkeän, yhdenmukaisen ja jatkuvan visuaalisen identiteetin johdosta yritys on erotettavissa kilpailijoiden joukosta. Esim. "halpa mielikuva" tarkoituksella tai "tyylikäs vaikka edullinen".


Suhdetoiminnalla on aina vaan suurempi rooli, se luo mediaa ja ihmisiä kiinnostavia ilmiöitä jotka vaikuttavat kulutusvalintoihin. Suhdetoiminnassa tärkeää on avoimuus ja luottamus. Sosiaalinen media on tärkeä suhdetoiminnan kohde.


Mainonnan levittäminen on yhä enemmän mainonnan vastaanottajan vastuulla (esim. sosiaalinen media). Mainonnan tulisi olla oivaltavaa, viihdyttävää, kiinnostavaa, puhuttelevaa, koskettavaa... Mainonnan tulisi saada aikaan keskustelua ja ilmiöitä.


Brändi ja organisaatio.

Brändin arvomääritelmien yleinen ongelma on se, etteivät ne ole työntekijöiden mielestä kiinnostavia -ne opetellaan ulkoa -niistä puuttuu henkilökunnan toimintaa ohjaava vaikutus.

Koska koko organisaatio rakentaa brändiä, kaikilla on oltava kirkkaana käsitys yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja menestystekijöistä. Näistä asioista kertominen on sekä viestinnällinen että koulutuksellinen haaste.

Kaikki yrityksen merkittävät päätökset ovat samalla myös bbrändipäätöksiä.

 • yrityskulttuurien yhdistämisessä ja uuden kulttuurin luomisessa brändi on keskeinen johtamisen työkalu

 • usein (yleensä) kannattaa määritellä brändi uudella tavalla ja uudostaa visuaalinen identiteetti, näin tulee kaikille työntekijöille uusi ja yhdistävä kokemus

Radikaalin brändin johtamisessa sisäinen viestintä on tärkeää, se mm. luo perustaa jonka varaan ulkoinen viestintä rakennetaan.

Viestinnän vastuuhenkilöllä oltava laaja osaaminen viestinnän eri osa-alueista ja ymmärrys viestinnän roolista yrityksen toiminnassa. Tulee tuntea perinteisen median toimintatapa ja myös uuden sosiaalisen median vaikutusmekanismit.

Viestinnän käytännön johtamisella on hyvä pohja silloin, kun kaikilla viestinnän parissa työskentelevillä on selkeä käsitys siitä mitä brändi edustaa ja mitkä ovat sen arvot.

Radikaalin johtajan on nähtävä laajasti toimintaympäristön muutokset ja niiden taustalla vaikuttavat voimat. Hänen on oltava kiinnostunut tekijöistä jotka ohjaavat kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä, perinteisen ja sosiaalisen median toimintatapoja ja näihin vaikuttavia suurempia yhteiskunnallisia muutoksia.

Ajattelu on radikaalin johtajan tärkein työ ja sille tulee varata tarpeeksi aikaa. Mielestäni on tärkeää että radikaali johtaja osaa antaa aikaa myös henkilöstölle ideointia, muutoksia, innovointia ja uuden luomista varten.

91 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page